Skip to content

بزرگترین ها در کیهان- قسمت دوم

پارس دانش: 

۵- بزرگترین سیاه چالهسیاه چاله ها منطقه ی بزرگی در فضا نیستنداما وقتی جرمشان را در نظر بگیریم در میان رقیبان خود ازبزرگترین ها می شوددر سال ۲۰۱۲ داشمندان دانشگاه تگزاس به وسیله تلسکوپ هابی-ابرلی،ادعا کردند بزرگترین سیاه چاله پرجرم را کشف کرده اند.سیاه چاله یی که جرم آن ۱۷ میلیارد برابر خورشیداست. این سیاهچاله در مرکزکهکشان NGC-1277ساکن

است افق رویداد آن ۱۱برابرقطرمدار نپتون یعنی حدود ۳۰۰ واحد نجومی است

ngc-1277-label                                           ngc1277_diagram-1024x906_1

۶-بزرگترین کهکشان

بزرگترین کهکشان، کهکشان  IC1101 که یک ابر کهکشان به تمام معناست.آن قدر بزرگ است که نور باسرعت ۳۰۰٫۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه ،۶میلیون سال زمان لازم دارد تا طول آن را بپیماید.با توجه به قطر کهکشان خودمان،راه شیری که ۱۰۰هزار سال نوری است   IC1101 ازکهکشان ما۶۰ باربزگتر  ماست.

فاصله این کهکشان از ما حدود۱/۰۴ میلیارد سال نوری است وتعداد ستاره های آن ۱۰۰ تریلیون می باشد مکان این کهکشان در وسط خوشه عظیم کهکشانی  ABELL 2229 میباشد که صورت فلکی سنبله است

                                                                           تصویر  IC1101 که به وسیله تلسکوپ فضایی هابل در سال ۱۹۹۵ گرفته شد              

ic_1101_in_abell_2029_hst_06228_03_wfpc2_f702w_pc                       

مقایسه بین کهکشان  IC1101 وکهکشان راه شیری و سایر اجرام کیهان

          galaxies-tailles-comparaison-ic1101

180e9af5440c31c0ff48e0bd58b77607