Skip to content

بزرگترین ها در کیهان-قسمت چهارم

پارس دانش:۹-بزرگترین منطقه ی خالی عالم:

کهکشان ها معمولا در خوشه قرار دارند. حتی کهکشان راه شیری ما که در ابر خوشه دوشیزه است. این خوشه ها به آرامی در محدوده گرانشی خود گسترش یافته و همراه با فضا / زمان خود هستند.

اما مناطقی در عالم هستند که در آنها جرم و جسم خاصی نیست  ؟ به عنوان مثال این این منطقه عظیم از “هیچ”  در ۲۵۰ میلیون سال نوری در فضا گسترده شده است و قطرش معادل ۲۵۰۰ کهکشان راه شیری کنار هم قرار داده شده است.. این حفره مانند یک سوراخ در جهان ما است.تقریبا هیچ جسم کیهانی اعم از ستاره و کهکشان در آن نیست. .