Skip to content

حرکت قطب شمال

پارس دانش:با توجه به تحقیقات جدید در مجله ژئوفیزیک منتشر شده، یافته ها نشان می دهد که قطب شمال مغناطیسی در حال تغییر موقعیت با یک سرعت شگفت انگیز سریع است. 

در حال حاضر قطب در داخل کانادا واقع شده است، د رمدت چند دهه، قطب شمال می تواند به صورتی پایدار و محکم در خاک روسیه کاشته شود. دانشمندان معتقدند که تغییرات عمیق در درون هسته مذاب زمین را برای تغییر قطب موثر است هرچند اندازه گیری این تغییرات بسیار پیچیده است.

تغییر قطب شمال و مسیر حرکت آن 

 

محققان اختلالی در سطح هسته ی زمین  که ایجاد یک “ستون مغناطیسی” می کند کشف کرده اند. اعتقاد بر این است که این ستون علت  تغییر در محل قطب است. ولی متاسفانه، مکانیک چگونگی  ایجاد ستون  به صورت رمز و رازی برای دانشمندان باقی مانده است.

قطب شمال در حرکت

حرکت کردن قطب شمال دانشمندان به هیچ عنوان حیرت زده نمی کند چیزی که برای آنان عجیب است و باعث خاراندن سرشان شده سرعت این حرکت است. درطول صد سال گذشته (در طی قرن بیستم) سرعت حرکت قطب شمال .حدود ۱۵ کیلومتر در سال بوده است ولی در سال های اخیر این سرعت به حدود ۶۴ کیلومتر بر ساعت رسیده است که بیش از ۴ برابر اندازه گیری های قبلی است . این مسئله باعث عوض شدن محل قطب شمال و جنوب مغناطیسی می شود .و قطب نما به جای شمال جنوب را نشان خواهد داد.

اطلاعات زمین شناسی نشان می دهد این تغییر قطب اتفاق افتاده است و هر ۳۰۰٫۰۰۰ سال یک بار روی می دهد مسئله حاد برای دانشمندان این است که این  روی دادن این  پدیده به صورت کاملا تصادفی است و  با هیچ روشی قابل تشخیص نیست و ما در رسید یکی از آن تغییرات هستیم ازآخرین تغییر قطب  ۷۸۰٫۰۰۰ سال گذشته است.

وقتی این اتفاق بیفتد آن  ناگهانی ، یکباره  و غم انگیز نخواهد بود و هزاران سال طول خواهد کشید درآن زمان این تغییر باعث سر در گمی در تعیین قطب های مغناطیسی زمین خواهد شد و شاید استفاده از قطب نما امری بی‌فایده باشد.

منبع:

L., Wilson, Chen, J., J. C. & Tapley, B. D. Geophys. Res. Lett. http://dx.doi.org/10.1002/grl.50552 (2013)